โนวาร์ตีส คว้า 2 รางวัล HR Asia Best Companies to Work for 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและดูแลบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

 

โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์และยาระดับโลก คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 


 

       ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 และรางวัลพิเศษในหมวด HR Asia Most Caring Company Awards สำหรับองค์กรที่ดูแลใส่ใจพนักงานอย่างดีเยี่ยม โดยทั้ง 2 รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จของโนวาร์ตีสที่ให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นของผู้ร่วมงานทุกคน ซึ่งเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สนับสนุนให้ทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยก และเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนายานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

       เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนวาร์ตีสให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและบุคลากรมาโดยตลอด เราเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ เราจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็นและความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการทำงานร่วมกันจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้แนวคิด High support and High challenge ซึ่งเปิดกว้างให้พนักงานได้ระดมความคิดและลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน แม้จะเป็นความท้าทายที่ไม่เคยผ่านมาก่อน แต่ด้วยการได้รับแรงสนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน จะช่วยจุดประกายและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ทุกความท้าทายสามารถฝ่าฟันสู่ความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 


 

       นอกจากนี้ โนวาร์ตีสยังเปิดโอกาสและสนับสนุนการทำงานบนความหลากหลายของบุคลากร (Diversity and Inclusion) ให้การยอมรับและเคารพในตัวตนของพนักงาน ทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ฯลฯ โดยพนักงานสามารถทำงานและใช้สิทธิประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น สิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสำหรับพนักงานหญิงและชายได้นานถึง 98 วัน โดยยังคงได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ เต็มจำนวนเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำหน้าที่ดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัว โดยครอบคลุมถึงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือผ่านการตั้งครรภ์แทน รวมถึงการปรับสิทธิ์สำหรับ “คู่สมรส” เป็นสิทธิ์สำหรับ “คู่ชีวิต” เพื่อความเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ

 

       ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้ปรับระบบการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถทำงานแบบไฮบริดทั้งการเข้าออฟฟิศ 12 วันต่อเดือน และเลือก work from home ได้ในวันที่เหลือ โดยมีอิสระในการเลือกวิธีการทำงาน เวลาและสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ เมื่อยังคงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้รวมถึงการสื่อสารและประสานงานกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างทีม เช่น การแบ่งปันความสำเร็จจากผลงานที่โดดเด่นของตนเองให้คนในองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะก้าวไปด้วยกัน สู่จุดหมายปลายทางคือสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยได้

 


 

       เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวต่อไปว่า “เราเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อให้สุขภาพกายและใจแข็งแรง และพร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Let’s Get Connected ที่เป็นช่องทางให้พนักงานได้พูดคุยกัน แบ่งปันความสำเร็จของแต่ละทีม เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ เกิดไอเดียใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้ผู้บริหารแบ่งปันวิสัยทัศน์ และแง่มุมต่าง ๆ ผลักดันการทำงาน ทำให้พนักงานได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกัน พนักงานคือหัวใจของการทำงานในองค์กร เราจึงใส่ใจในสุขภาพพนักงาน เพราะการมีสุขภาพแข็งแรง จะทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข เรามีการจัดกิจกรรม Wellness Day โดยการประสานงานกับพาร์ตเนอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายและใจให้แก่พนักงาน ตลอดจน Unblocked Challenge กิจกรรมของโนวาร์ตีสที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจ สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรไปพร้อมกันด้วย”

 


 

     “เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และ รางวัล HR Asia Most Caring Company Awards ตอกย้ำว่า การเติบโตของเราบนเส้นทางของความเท่าเทียมและเปิดกว้างที่จะจับมือไปด้วยกัน มีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีเพื่อนพนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญ เป็นแนวทางที่สัมฤทธิ์ผล และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะเราเชื่อว่า การเตรียมสภาพแวดล้อมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข สนับสนุนการทำงานด้วยการสร้างทีมที่แข็งแรงจะช่วยให้พนักงานเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับโนวาร์ตีสอย่างมั่นคง และร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ในที่สุด” เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

More
"Poysian Go Green Together" เปิดรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างถนน UPCYCLING มอบให้อุทยานประวัติศาสตร์...
ปรับโฉมใหม่ฉลอง 15 ปี "ฟูลมูน ไวน์" พระจันทร์ที่โคจรรอบโลก สร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้วัยรุ่น
AWC ร่วม กทม. และ ททท. ผนึกพลังพันธมิตรเปิดงาน AWC Let’s Pride ด้วยขบวนพาเหรดอลังการริมน้ำเจ้าพระยา ณ โครงการเอเชียทีค
กรมควบคุมโรค และกทม. ร่วมด้วยพันธมิตร ชวนคนไทยเป็น “เดงกี่ ฮีโร่” รณรงค์ลดป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
แอสตร้าเซนเนก้า ผนึกกำลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยกระดับสุขภาพทางเดินหายใจคนไทย พร้อมชู “นวัตกรรมเพื่อการดูแลโรคหืดรุนแรงแบบ...
Others
แม็คกรุ๊ป จัดงาน ‘McT Revolution Mob’ เปิดตัว แม็คที (McT)
เปิดเวทีร่วมผลักดัน “ยามุ่งเป้า” เข้าถึงสิทธิบัตรทอง รักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
มิติใหม่ของการวิ่ง "Kilo Run 2018” เรื่องวิ่ง เรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน!
“KILORUN BANGKOK 2019” สุดอะเมซิ่ง วิ่ง กิน เที่ยว ชมแหล่งวัฒนธรรมไทย-จีน เปิด 2 เส้นทางใหม่ไตรมาสสุดท้ายที่ โอซาก้า และ...
แพทย์แนะ 6 Tips ‘ลด ละ เลี่ยง’ โรคความดันโลหิตสูง
Latest
"PRE ROLL" สุดมันส์! O.T. Genasis นำทีมโชว์เดือด พร้อมประกาศเซอร์ไพรส์ "Playboi Carti" ร่วม Rolling Loud Thailand 2024
"Poysian Go Green Together" เปิดรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างถนน UPCYCLING มอบให้อุทยานประวัติศาสตร์...
ปรับโฉมใหม่ฉลอง 15 ปี "ฟูลมูน ไวน์" พระจันทร์ที่โคจรรอบโลก สร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้วัยรุ่น
AWC ร่วม กทม. และ ททท. ผนึกพลังพันธมิตรเปิดงาน AWC Let’s Pride ด้วยขบวนพาเหรดอลังการริมน้ำเจ้าพระยา ณ โครงการเอเชียทีค
นักแสดง Phoebe Dynevor ผู้รับบท Daphne Bridgerton ในซีรีส์ “Bridgerton วังวนรัก เกมไฮโซ”

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี