SBCN จัดประชุมสู่เครือข่ายมะเร็งเต้านม 4 ภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กลับเป็นซ้ำและแพร่กระจาย

 

จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงถึง 84,073 คนต่อปี1 โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทยคือ “มะเร็งเต้านม”

 


 

   

      และพบการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมหรือการแพร่กระจายของโรค ทำให้ผู้ป่วยหลายรายหมดกำลังใจในการรักษา โดยไม่รู้ว่าตรวจพบเร็ว เข้ารับการรักษาเร็ว และดูแลตนเองอย่างถูกวิธี จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อีกนาน

 


 

     

        เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network: SBCN) เดินหน้าขับเคลื่อนส่งต่อความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายมะเร็งเต้านมประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลรักษา ติดตาม ลดอุปสรรค และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กลับมาเป็นซ้ำ และระยะแพร่กระจายได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ตลอดจนสร้างแนวทางการปฏิบัติในการรักษาโรคให้โรงพยาบาลเครือข่าย

 


 

    

         ศ พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน เผยว่า “ปีนี้เป็นครั้งแรกที่นอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านมในแง่มุมใหม่ ๆ แล้ว ยังได้ริเริ่มให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนแบ่งปันประสบการณ์จากตัวแทนเครือข่ายมะเร็งเต้านมจาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบการส่งต่อ การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กลับเป็นซ้ำและแพร่กระจายในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการดูแลรักษาทันเวลา ซึ่งจะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

 


 

    

         SBCN มีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาได้ง่ายและรวดเร็ว สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ตลอดจนสร้างแนวทางการปฏิบัติในการรักษาโรคให้โรงพยาบาลเครือข่าย โดยได้มีการพัฒนาระบบคิวออนไลน์ในการส่งตัวผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรอง จัดให้มีคิวผ่าตัดพิเศษ สร้าง One Stop Service สำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ควบคู่กับการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทุกระดับ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กลับเป็นซ้ำและแพร่กระจายได้อย่างถูกวิธี

 


 

         

          “เราจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมระยะกลับเป็นซ้ำและแพร่กระจาย โดยเฉลี่ย 90% ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมทุกระยะจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนาน ดังนั้น แม้จะรักษาหายแล้วก็ยังมีโอกาสที่มะเร็งเต้านมจะกลับเป็นซ้ำหรือแพร่กระจายได้อีก” ศ. พญ.อิ่มใจ กล่าว

 


 

    

          อสม. เข้มแข็ง...ถักทอเครือข่ายเติบโตเข้าถึงชุมชน....

         ปัจจุบัน SBCN มีบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ร่วมในเครือข่ายกว่า 500 คน และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ คุณรวงทอง จันทร์แก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต. หนองช้างคืน จ.ลำพูน ที่เข้าร่วมรับการอบรมเครือข่ายครั้งนี้เล่าว่า “อสม. ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและรอคอยการอบรมในครั้งนี้มาก เพราะเป็นเวทีที่จะได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย หลังจากเข้าร่วมเครือข่ายในปีแรก ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 10 คน จากคนในชุมชนทั้งหมด 3,000 คน โดยส่วนมากเป็นโรคในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยจะได้รับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเข้าสู่ระบบการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลำพูนได้โดยตรงผ่านระบบออนไลน์

 


 

     

        ซึ่งนอกจากจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น โดยหน้าที่หลักของอสม. จะเน้นการลงพื้นที่ติดตามอาการ สอบถามพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย อธิบายขั้นตอน และผลข้างเคียงของการรักษาเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็จะก็ช่วยติดตามอาการ หากกลับมาเป็นซ้ำ”

 


 

      ก้าวต่อไปของโครงการ…ความท้าทายของการดูแลประคับประคอง....

        “SBCN ประสบความสำเร็จราว 70% ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนอสม. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเสมอมา ทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมในการดูแลประคับประคองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะท้าย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจจากการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสังคมไทยและเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง ซึ่ง SBCN ได้เริ่มจัดการอบรมแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการติดตามผลเพื่อเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องไปอีก 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน ซึ่งคาดว่าจะขยายขอบข่ายโครงการครอบคลุมทั้งหมดภายใน 5 ปี (2564-2568) ซึ่งจะทำให้การรักษาโรคมะเร็งเต้านมครบวงจรมากขึ้น” ศ. พญ.อิ่มใจ กล่าว

 


 

   

          ภญ.สุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนวาร์ตีสตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งผู้ป่วยรายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ เราจึงพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึง SBCN ในการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ อสม. รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งของเครือข่ายมะเร็งเต้านมไทย และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กลับเป็นซ้ำและแพร่กระจายได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตยาวกว่า 5 ปีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

 


 

 

 

 

More
THAIFEX - ANUGA ASIA 2023  งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชีย
เปิดตัวแล้วใจกลางสามย่าน! ‘Slowcombo’ คอมมูนิตี้สเปซ แนวคิด Mindfulness Playground แห่งแรกในเมืองไทย
ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ 2023 ไทยแลนด์ พรีเซ็นด์เต็ด บาย อาดิดาส
โรดโชว์ครั้งแรกของมหานครอินชอนในประเทศไทย “INCHEON SOFTPOWER THAILAND ROADSHOW 2023”
เกรซ-กาญจน์เกล้า และ ฟิล์ม-ธนภัทร ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘Belotero Revive’
Others
Deadpool ฮีโร่ล่าสุดสายเกรียนจากมาร์เวล
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก สวยแบบปลอดภัย กับ ALL ABOUT YOU ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอางออร์แกนิกแห่งแรกในไทย
ชมพู่-อารยา แสดง“ตุ๊ดซี่ส์ เดอะมูฟวี่” ปะทะครบแก๊ง “เพชร-เต๋อ-ปิงปอง-พีค”
สุดยอดคอนเสิร์ตเกาหลีประเดิมปี 2016 "CNBLUE"
“กบ บิ๊กแอส” ปลื้ม...โชว์บนเวที “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น ปีที่ 6”
Latest
THAIFEX - ANUGA ASIA 2023  งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชีย
เปิดตัวแล้วใจกลางสามย่าน! ‘Slowcombo’ คอมมูนิตี้สเปซ แนวคิด Mindfulness Playground แห่งแรกในเมืองไทย
ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ 2023 ไทยแลนด์ พรีเซ็นด์เต็ด บาย อาดิดาส
โรดโชว์ครั้งแรกของมหานครอินชอนในประเทศไทย “INCHEON SOFTPOWER THAILAND ROADSHOW 2023”
เกรซ-กาญจน์เกล้า และ ฟิล์ม-ธนภัทร ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘Belotero Revive’

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน