สกสว.ประสานพลัง สภาพัฒน์ หนุนใช้วิทย์ วิจัยและนวัตกรรมเร่งโตอุตฯ ชีวภาพ รับ “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13” พร้อมวางเป้าชิงส่วนแบ่งการค้าโลกและเติมเต็มอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น

 


 

 


 

            ผ่านเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 2 : อุตสาหกรรมชีวภาพ : บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ช่องว่างความรู้ของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการกำหนดโจทย์วิจัยสำคัญ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และ 
คุณนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ร่วมเปิดการประชุม และ อภิปรายแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

 


 


      รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. กล่าวว่า สกสว. เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน รวมถึงพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกำหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (Flagship) แผนงานและแผนงานย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570  เช่น การใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้ ววน. เป็นต้น

 


 

           ประกอบกับที่ผ่านมา สกสว. และ สศช. ได้ลงนามแผนงานความร่วมมือระยะ 4 ปี ระหว่าง ปี 2567 – 2570 โดยมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ด้วย ววน. ครอบคลุมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลงาน ววน. และการจัดสรรทุนวิจัยในส่วนที่ยังเป็นช่องว่างของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดพื้นที่นำร่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อน ในปี 2567 จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ สตูล ฉะเชิงเทรา ลำปาง และสระบุรี โดยในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาในพื้นที่ จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา การนำผลงาน ววน. ที่สามารถหนุนเสริมการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ มาร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อย่างเป็นรูปธรรม

 


 

           “การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ต่อจากการเสวนาการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครั้งที่ผ่านมาในประเด็น “อุตสาหกรรมชีวภาพ : บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ช่องว่างความรู้ของอุตสาหกรรมชีวภาพ ข้อเสนอแนะเชิงประเด็นและการกำหนดโจทย์วิจัยสำคัญ ที่ผู้แทนจากแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสะท้อนและนำเสนอ  สกสว.จะนำกลับไปพิจารณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและประกอบการวางแผนและออกแบบการปรับปรุงแผนและจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. สำหรับขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศต่อไป”

 


ณนุชจรี วงษ์สันต์

 


           ด้าน นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง สกสว. และ สศช. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับพื้นที่ เช่น กลยุทธ์หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลยุทธ์ คือ

       1. การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรม และบริการ โดยการพัฒนาสินค้า บริการและตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ และการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ 2. การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากแนวทางขยะสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งจากขยะและวัสดุทางการเกษตร 3. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตให้เพียงพอและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายปราศจากเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะอาหาร  4. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไก สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาแพลตฟอร์ม สนับสนุนธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบวงจร และ  5. การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด่ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคม สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติในการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน และส่งเสริมแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันและตลาดสินค้ามือสอง รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงานในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อร่วมกันระหว่าง สกสว.และ สศช. ในระยะต่อไป

 


 

 

 

 

 

More
สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปี
ทัพนักแสดงซีรีส์ “ฝันรักห้วงนิทรา”ร่วมงานฉลองครบรอบ 39 ปี ซิลวาเนียน
SHISEIDO PROFESSIONAL เปิดตัว CRYSTALLIZING ผลิตภัณฑ์ยืด-ดัดผมสูตรใหม่สุดพรีเมียม พร้อมอัปเดตเทรนด์ทรงผมมาแรง
“องค์การเภสัชกรรม” จับมือ “REVOMED GROUP” ลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้คนไทย
เนสเพรสโซเปิดตัวคอลเลคชั่น Unforgettable Summer 2024 ชวนคิมเบอร์ลี่ และวิน เมธวิน ร่วมงาน ‘Taste The Summer Memories’
Others
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์ วิลล์” จัดงานเปิดตัวโซนใหม่ BAR & BISTRO
นอนหลับอย่างมีคุณภาพ จุดเริ่มต้นของสุขภาพดี
ระเบิดความมันส์!กับเทศกาลดนตรี Super Summer Sound 2017 #มันจะมีความอิเลคทริคหน่อยๆ
รวมสุดยอดแฟชั่นคอลเลกชั่นพิเศษของแบรนด์ดอยตุง เผยแพร่สุดยอดงานฝีมือชาวบ้านไทยที่ประเทศญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก สวยแบบปลอดภัย กับ ALL ABOUT YOU ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอางออร์แกนิกแห่งแรกในไทย
Latest
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ! LOVEiS ENTERTAINMENT จับมือ Muzik Move คว้า 4 ศิลปินดังแห่งยุค นนท์ ธนนท์ - ไบร์ท - เดอะ ทอยส์ – เ...
เปิดตัวสุดปัง!! COME TOGETHER จัดงานเปิดตัว 2 ซิงเกิลใหม่ล่าสุด พร้อมแสดงโชว์สดมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ ใจกลางเมือง
สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปี
ทัพนักแสดงซีรีส์ “ฝันรักห้วงนิทรา”ร่วมงานฉลองครบรอบ 39 ปี ซิลวาเนียน
เชื่อมโยงการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วย "WASABI SERIES" ดีไซน์จากแนวคิด "City / Art / Craft / Earth" สู่ Eco Living เฟอ...

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี